Algemene Voorwaarden

Bente’s Bakfeest.nl

Artikel 1.
Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna
volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij
uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. Bente’s Bakfeest.nl: de gebruiker van deze algemene voorwaarden:
Bente’s Bakfeest.nl gevestigd aan de Bethesdahof 12 te 6957 AM Laag Soeren,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer
77427661,

b. klant: de natuurlijke of rechtspersoon die via de website een
bestelling plaatst bij Bente’s Bakfeest.nl,

c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Bente’s Bakfeest.nl en de
klant,

d. product: de taart, het gebak en/of een aanverwant product, zoals
gebaksbordje en gebaksbestek, die door Bente’s Bakfeest.nl wordt
geleverd;

e. website: de website www.bentesbakfeest.nl,

f. consument: de klant zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt
in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf.

Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere
overeenkomst tussen Bente’s Bakfeest.nl en de klant.

2.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn
slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn
overeengekomen.

2.3. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene
voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de
overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van
toepassing. Bente’s Bakfeest.nl en de klant zullen dan in overleg treden
teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q.
vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel
mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in
acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en assortiment
3.1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is
aangegeven. Offertes zijn geldig gedurende 60 dagen.

3.2. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor
toekomstige overeenkomsten.

3.3 Bente’s Bakfeest.nl is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake
is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar mailings, offertes of
op de website. Bente’s Bakfeest.nl is niet gebonden aan een offerte of
aanbieding indien de offerte en/of aanbieding gebaseerd is op een
verkeerde berekening.

3.4. Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan worden
gewijzigd.

Artikel 4. Afbeeldingen en overige gegevens
4.1. Alle afbeeldingen, afmetingen, kleuren, gewichten, etc. van de
aangeboden producten opgenomen op de website gelden slechts bij
benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of
ontbinding zijn.

Artikel 5. Totstandkoming van de overeenkomst
5.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant: a. de gehele
bestelprocedure via de website heeft doorlopen; of b. het aanbod
en/of de offerte van Bente’s Bakfeest.nl schriftelijk of via de e-mail heeft
aanvaard.

5.2. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen,
stuurt Bente’s Bakfeest.nl de klant via de e-mail een bevestiging dat
Bente’s Bakfeest.nl de bestelling heeft ontvangen. In deze
bevestigingse-mail zijn het bestelnummer en de overige gegevens
van de bestelling van de klant opgenomen.

5.3. De bestelling kan pas via de website geplaatst worden nadat de
klant heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene
voorwaarden.

Artikel 6. Prijzen en bezorgkosten
6.1. De vermelde prijzen in offertes zijn inclusief btw, tenzij anders is
aangegeven.

6.2. De vermelde prijzen op de website zijn inclusief btw en exclusief
de bezorgkosten.

6.3. De bezorgkosten worden voordat de klant de bestelling bevestigt
duidelijk via de website aan de klant kenbaar gemaakt.

6.4. De prijzen van de producten en de bezorgkosten kunnen door
Bente’s Bakfeest.nl van tijd tot tijd worden gewijzigd.

Artikel 7. Giftcard en vouchers
7.1. De in dit artikel opgenomen bepalingen zijn van toepassing op
giftcards die worden aangeboden door your giftcard en vouchers die
worden uitgegeven door Bente’s Bakfeest.nl

7.2. De aard, waarde, duur en/of eventueel toepasselijke overige
specifieke gebruiksvoorwaarden staan op de giftcard of voucher
vermeld.

7.3. De geldigheidstermijn van de giftcard of voucher staat op/bij de
giftcard of voucher vermeld. Na de vervaldatum is de giftcard of
voucher niet meer geldig.

7.4. Giftcards en vouchers kunnen uitsluitend ingewisseld worden
voor producten die door Bente’s Bakfeest.nl worden geleverd.

7.5. De giftcard of de voucher of de restwaarde ervan is niet
inwisselbaar voor geld.

Artikel 8. Betaling
8.1. De klant zijnde een bedrijf kan de via de website bestelde
producten op de volgende wijzen betalen: a. via iDEAL of op factuurbasis.

8.2. Indien levering op rekening geschiedt, dan dient de klant de
factuur te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders
is overeengekomen.

8.3. Indien de klant niet binnen 14 dagen na de factuurdatum het
factuurbedrag heeft betaald, dan is de klant in verzuim en wordt de
wettelijke handelsrente aan de klant in rekening gebracht. Alle
gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die
Bente’s Bakfeest.nl maakt om de vordering van de klant te incasseren
komen voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke
incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een
minimum van € 100,-.

8.4. De klant zijnde een consument kan de via de website bestelde
producten op de volgende wijzen betalen: a. via iDEAL of contant bij afhalen.

8.5. Bij het betalen op een van de in artikel 8.4 genoemde wijzen
gelden de voorwaarden van de betreffende aanbieder van het
betaalproduct.

8.6 Bente’s Bakfeest.nl heeft passende veiligheidsmaatregelen
genomen om de elektronische betaling veilig te laten verlopen.

Artikel 9. Levering
9.1. Indien een besteld product onverhoopt niet geleverd kan worden,
dan zal Bente’s Bakfeest.nl zo spoedig mogelijk contact opnemen met de
klant. In een dergelijk geval kan de klant ervoor kiezen om een
vervangend product af te nemen of om de overeenkomst te
ontbinden.

9.2. De levertijden en de daarbij behorende tarieven staan duidelijk op
de website vermeld.

9.3. Indien het product voor 16:30 uur besteld is, wordt het binnen 3 dagen
verzonden.

9.4. Standaard wordt de bestelling geleverd tussen 9:00 en 18:00 uur
op de door de klant gekozen datum.

9.5. De door Bente’s Bakfeest.nl opgegeven leverdatum is slechts
indicatief.

9.6. De bestelling wordt niet op zondagen en algemeen erkende
feestdagen geleverd.

9.7 De klant is verplicht het product in ontvangst te nemen. Blijft de
klant hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten
voor zijn rekening, Het niet afhalen van het bestelde product
komt voor risico van de klant. Door de beperkte houdbaarheid van
een product is het niet mogelijk het product te bewaren. In een dergelijk geval blijft de
overeengekomen vergoeding verschuldigd.

Artikel 10. Annulering
10.1. De klant kan de bestelling tot 16:30 uur voor de dag dat de
bestelling geleverd wordt kosteloos annuleren, tenzij
de bestelling voor maandag op zondag is geplaatst.

10.2. Annulering dient zowel telefonisch als via e-mail te geschieden.

Artikel 11. Personaliseren van het product
11.1. Bente’s Bakfeest.nl is niet verantwoordelijk voor het door de klant
verkeerd opgeven van teksten of logo’s die op bestelde producten afgebeeld dienen
te worden. De klant dient zelf te controleren of deze teksten of logo’s correct zijn.

11.2. Het is de klant niet toegestaan Bente’s Bakfeest,nl een opdracht te
geven tot het vervaardigen van producten die inbreuk maken op
rechten van derden, zoals, maar zeker niet beperkt tot, de
merkrechten, auteursrechten of andere intellectuele
eigendomsrechten van derden. Indien Bente’s Bakfeest.nl; constateert of
een vermoeden heeft dat de door de klant geplaatste bestelling in
strijd is met deze rechten van derden, dan heeft Bente’s Bakfeest.nl het
recht de bestelling te annuleren.

11.3. Kleurafwijkingen geven de klant niet het recht om de overeenkomst te
ontbinden of op enige vorm van compensatie. Bente’s Bakfeest.n; tracht het product
zoveel mogelijk overeen te laten komen zoals met de klant
afgesproken, maar geeft daaromtrent geen enkele garantie.

Artikel 12. Herroepingsrecht voor consumenten
12.1. De klant zijnde een consument heeft het recht gedurende 7
werkdagen na ontvangst van het product de overeenkomst zonder
opgave van redenen te ontbinden en het geleverde product te
retourneren, mits ongebruikt, onveranderd en voorzien van zijn
originele labels, verpakkingen, verzegeling, documentatie, etc. Via de
e-mail voor de levering of schriftelijk bij de aflevering van de bestelde
producten wordt de klant gewezen op dit herroepingsrecht.

12.2. De klant dient de producten die hij retourneert terug te sturen
naar het volgende adres: Bente’s Bakfeest.nl, Bethesdahof 12 te 6957 AM Laag
Soeren,

12.3. Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig dit artikel
ontbindt, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren
van het product voor rekening van de klant.

12.4. Bente’s Bakfeest.nl zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit
artikel binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde product
reeds betaalde gelden restitueren.

12.5. De klant zijnde een bedrijf kan geen beroep doen op het
herroepingsrecht zoals omschreven in dit artikel.

Artikel 13. Klachten
13.1. Zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na/bij
de levering aan Bente’s Bakfeest.nl gemeld te worden.

13.2. Klachten worden door Bente’s Bakfeest.nl binnen 30 dagen
afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van
30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte
worden gesteld van de vertragingsduur.

13.3. Door Bente’s Bakfeest.nl als ondeugdelijk erkende producten
zullen door haar hetzij worden vervangen, hetzij in het aankoopbedrag
worden gecrediteerd. De kosten welke gepaard gaan met het
vervangen van ondeugdelijke producten zijn voor rekening van
Bente’s Bakfeest.nl.

13.4. Beperkt houdbare producten, versproducten of producten die
om een andere reden niet meer door ons herverkocht kunnen worden,
kunt u niet ruilen of retourneren. Bent u niet tevreden over de kwaliteit,
neemt u dan contact op met ons op.

Artikel 14. Aansprakelijkheid en verjaring
14.1. Bente’s Bakfeest.nl kan niet gehouden worden tot het vergoeden
van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van: a. een
gebeurtenis die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar
doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in
artikel 16 van deze algemene voorwaarden; b. enige daad of
nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere
personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.

14.2 Bente’s Bakfeest.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade
veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de
bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website
wegens onderhoud of anderszins.

14.3. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant
kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft.
Bente’s Bakfeest.nl is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.

14.4. Een geleverde taart en/of geleverd gebak is beperkt houdbaar.
Bente’s Bakfeest.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien een
geleverde taart en/of geleverd gebak wordt geconsumeerd na de
gangbare houdbaarheidsperiode.

14.5. De klant is er zelf verantwoordelijk voor om na te gaan of het
geleverde product ingrediënten bevat waarvoor de klant allergisch is
of waarvan de klant ziek kan worden.

14.6. Indien Bente’s Bakfeest.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei
schade, dan is de aansprakelijkheid van Bente’s Bakfeest.nl beperkt tot
het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst
waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

14.7. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit
welke hoofde ook jegens Bente’s Bakfeest.nl vervallen in ieder geval na
het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit
voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens
Bente’s Bakfeest.nl kan aanwenden, met dien verstande dat voor de
klant zijnde een consument een verjaringstermijn van 2 jaar geldt.

Artikel 15. Overmacht
15.1. In geval van overmacht is Bente’s Bakfeest.nl niet gehouden tot
vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, tenzij
Bente’s Bakfeest.nl als gevolg van de overmachtssituatie een voordeel
heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

15.2. Van overmacht aan de zijde van Bente’s Bakfeest.nl is o.a. sprake
indien Bente’s Bakfeest.nl verhinderd wordt haar verplichtingen uit de
overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten
gevolge van: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, revolutie, molest, brand,
waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, in- en
uitvoerbelemmeringen, defecten aan materialen, nietbeschikbaarheid van materialen,
werkstaking, blokkades,
bedrijfsbezetting, onvervangbare werknemers, transportmoeilijkheden
als gevolg van weersomstandigheden en verkeersstoring, alles zowel
in het bedrijf van Bente’s Bakfeest.nl als in het bedrijf van derden die bij
de overeenkomst zijn betrokken.

15.3. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van
toeleveranciers van Bente’s Bakfeest.nl ten gevolge waarvan
Bente’s Bakfeest.nl haar verplichtingen niet of niet tijdig of niet volledig
kan nakomen.

Artikel 16. Intellectuele eigendomsrechten
16.1. De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten
op de door Bente’s Bakfeest.nl geleverde producten geheel en
onvoorwaardelijk te respecteren.

16.2. Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming
van Bente’s Bakfeest.nl mag de klant geen informatie, teksten, logo’s,
merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft
verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of
publiceren.

Artikel 17. Geheimhouding
17.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle
vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst
van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als
vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit
voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke
informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel
waarvoor deze verstrekt is.

17.2. Bente’s Bakfeest.nl verwerkt persoonsgegevens in
overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving (Wet
bescherming persoonsgegevens).

Artikel 18. Beveiliging en internet
18.1. Bente’s Bakfeest.nl zal passende beveiligingsmaatregelen nemen
om de website te beschermen tegen de risico’s van onbevoegde
toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via
de website ingevoerde gegevens, maar Bente’s Bakfeest.nl kan ter zake
geen garantie geven.

Artikel 19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
19.1. Op elke overeenkomst tussen Bente’s Bakfeest.nl en de klant is
Nederlands recht van toepassing.

19.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en
Bente’s Bakfeest.nl worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het
arrondissement waar Bente’s Bakfeest.nl gevestigd is. De klant zijnde
een consument heeft 1 maand de tijd nadat Bente’s Bakfeest.nl zich
schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor
beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter
te kiezen.

Winkelwagen